|

Zasady i warunki

  • Terms and Conditions

1. W Regulaminie używane są następujące terminy:


1.1. Prawo odstąpienia od umowy - prawo Konsumenta do jednostronnego odstąpienia od umowy w określonym terminie (do odmowy realizacji zamówienia) bez ponoszenia kary, odsetek lub odszkodowania. Prawo do odmowy, procedura i termin, w którym można skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, są określone w ustawie o ochronie praw konsumentów i rozporządzeniu Rady Ministrów nr 255 "Prawo do odstąpienia od umowy".

Regulamin nr 255 "Regulamin umów zawieranych na odległość" (zwany dalej "Regulaminem umów zawieranych na odległość").

1.2. Ceny - ceny poszczególnych towarów wskazanych w Sklepie Internetowym, za które Sprzedawca oferuje je do zakupu.

1.3. Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, znajdujący się w sieci Internet pod adresem tynkjaponski.pl, za pośrednictwem którego można dokonać zakupu towarów oferowanych przez Sprzedawcę.

1.4. Dzień Płatności za Zamówienie - dzień, w którym Sprzedawca otrzymał na swój rachunek rozliczeniowy pełną płatność za towary określone w danym zamówieniu.

1.5. Konsument - osoba fizyczna, która wyraża chęć nabycia, nabywa lub mogłaby nabyć lub wykorzystać towar lub usługę w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.6. Sprzedawca - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SILK PLASTER GROUP, jednolity numer rejestracyjny 40103654825, adres siedziby: 6 Spilves Street, Ryga, LV-1055.

1.7. Kupujący - osoba zamawiająca towary w Sklepie Internetowym. Kupującym może być zarówno Konsument, jak i osoba niebędąca Konsumentem.

1.8. Koszyk - towary wybrane przez Kupującego w Sklepie Internetowym;

1.9. Strony - Kupujący i Sprzedawca.
2. Regulamin Zakres


2.1. Warunki określają stosunek prawny pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

2.2. Oprócz niniejszych Warunków, stosunki prawne Stron określają przepisy prawa cywilnego, prawa handlowego, ustawy o ochronie praw konsumentów oraz inne przepisy ustawowe i wykonawcze Republiki Łotewskiej.

2.3. Przepisy ustawy o ochronie praw konsumentów oraz innych ustaw i rozporządzeń regulujących prawa konsumentów nie mają zastosowania do stosunku prawnego między Sprzedającym a Kupującym, który nie jest Konsumentem.

2.4. Potwierdzenie zamówienia, wskazujące konkretny towar i jego Cenę, stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Stronami.

2.5. Sprzedający jest uprawniony do zmiany i uzupełniania niniejszego Regulaminu.

Zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej tynkjaponski.pl  i mają zastosowanie do zamówień towarów dokonanych po opublikowaniu zmian i uzupełnień.

3. Charakterystyka i ceny towarów


3.1. Opis, specyfikacja i ceny Towarów wskazane są w Sklepie Internetowym w oknie wyboru danego Towaru. W razie potrzeby dodatkowe informacje o towarach można uzyskać kontaktując się z konsultantami Działu Obsługi Klienta Sprzedającego telefonicznie +371 66065710 lub mailowo: [email protected]

3.2. Ceny Towarów są ważne w przypadku terminowej płatności, tj. w przypadku dokonania płatności zgodnie z punktem 5.1 niniejszych Warunków i zgodnie z procedurami określonymi w punkcie 6.3.

3.3. Ceny zawierają wszystkie podatki. Ceny nie obejmują opłaty za dostawę.

3.4. Asortyment towarów i Ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zmiany i poprawki wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej tynkjaponski.pl  i mają zastosowanie do zamówień towarów złożonych po opublikowaniu zmian i poprawek.4. Koszyk i przetwarzanie zamówień


4.1. Koszyk jest tworzony przez Kupującego poprzez wybranie odpowiedniego produktu i skorzystanie z menu Dodaj do koszyka.

4.2. Po umieszczeniu wszystkich wybranych produktów w Koszyku, należy skorzystać z opcji Koszyk w prawym górnym rogu strony.

4.3. W koszyku wyświetlone zostaną wszystkie wybrane produkty. Ilość towarów w koszyku można zmienić za pomocą menu i Aby kontynuować składanie zamówienia, użyj menu Złóż zamówienie.

4.4. W sekcji Informacje o dostawie można wybrać metodę dostawy, wskazać adres dostawy, sprawdzić i określić wcześniej podane informacje, a także określić dodatkowe informacje. Opłata za dostawę i czas dostawy zależą od wybranego rodzaju dostawy. Aby kontynuować składanie zamówienia, należy skorzystać z menu Płatności.

4.5. W sekcji Metoda płatności można wybrać metodę płatności.

4.6. Zamówienie uważa się za złożone i wiążące Strony z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Kupującego i wysłania potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Kupującego (lub w inny sposób). Towar zostanie wydany Kupującemu dopiero po dokonaniu pełnej zapłaty za zamówienie. Kupujący nie jest uprawniony do otrzymania towaru przed dokonaniem pełnej zapłaty.


5. Procedura płatności


5.1. Płatność za zamówienie jest możliwa w jeden z następujących sposobów:

5.1.1. Za pośrednictwem bankowości internetowej, korzystając z usług bankowości internetowej określonych w sekcji Metoda płatności;

5.1.2. Kartą płatniczą podczas płatności online.

6. Procedura dostawy, opłata za dostawę


6.1. Za dostawę towarów pobierana jest opłata. Nie jest ona wliczona w cenę Towaru. Informacje na temat dostawy towarów, w tym opłaty za dostawę, są wskazane w sekcji Dostawa w Sklepie internetowym. Dostawa jest możliwa we wszystkich częściach świata.

6.2. Rodzaj dostawy można wybrać podczas zamawiania towarów w sekcji Informacje o dostawie.

6.3. Towar zostanie dostarczony tylko wtedy, gdy zamówienie jest w pełni opłacone, a Sprzedawca otrzymał pełną płatność za towary określone w danym zamówieniu na swoim koncie rozliczeniowym.

6.4. Towar zostanie dostarczony na adres wskazany w zamówieniu Kupującego. Strony uzgadniają termin dostawy towaru telefonicznie, dzwoniąc do Sprzedającego lub dostawcy towaru (kuriera) na numer telefonu wskazany w zamówieniu.

Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą w sprawie dostawy towaru dzwoniąc na numer telefonu Sprzedawcy (+371 66065710) wskazany w Sklepie Internetowym.

6.5. Po przekazaniu towaru kurierowi może on skontaktować się z Kupującym w celu wyjaśnienia informacji dotyczących dostawy.

6.6. Maksymalny czas dostawy towarów dostępnych w magazynie Sprzedającego wynosi 15 (piętnaście) dni roboczych od dnia zapłaty za Zamówienie.

6.7. Termin dostawy towarów niedostępnych w magazynie Sprzedającego zostanie odrębnie uzgodniony przez Strony.

6.8. W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego towaru, Sprzedający może dostarczyć Kupującemu produkt równoważny w równoważnej cenie. Jeśli Sprzedający nie dostarczy Kupującemu równoważnego produktu za równoważną cenę, poinformuje o tym Kupującego i zwróci Kupującemu całą dokonaną płatność nie później niż

w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedający otrzymał zamówienie Kupującego.

6.9. W celu ułatwienia jak najszybszej dostawy towarów, należy podać pełne i dokładne informacje o miejscu dostawy (kod drzwi, piętro, dokładne wejście do budynku, jeśli jest ich kilka itp. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie terminu dostawy, jeżeli wynika ono z niekompletnych lub niedokładnych informacji podanych przez Kupującego.

6.10. Towar powinien być dostarczony wraz z listem przewozowym - fakturą.

6.11. Przed odbiorem towaru Kupujący powinien okazać dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) lub prawo jazdy. W przypadku, gdy Kupujący jest osobą fizyczną, a towar odbiera jego upoważniony przedstawiciel, należy przedstawić Pełnomocnictwo wystawione w formie aktu notarialnego. W przypadku, gdy Kupującym jest osoba prawna, odbiorca

odbiorca towaru przedstawi dokumenty poświadczające prawo do reprezentacji.
6.13. Przed przyjęciem towaru i podpisaniem faktury Kupujący powinien sprawdzić opakowanie towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub towaru należy zaznaczyć to w Liście przewozowym - Fakturze i powiadomić o tym Sprzedającego na adres e-mail [email protected]  lub telefonicznie +371 66065710.

7. Informacja o prawie do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru do

Sprzedawcy


7.1. Konsument jest uprawniony do skorzystania z Prawa odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy należy wykonać w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik otrzymała ostatni produkt.

7.2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy może nastąpić poprzez złożenie Sprzedającemu pisemnego wniosku, w którym należy wskazać numer zamówienia, nazwę towaru, kwotę zamówienia, imię, nazwisko, PESEL Konsumenta, adres, telefon oraz dane do zwrotu pieniędzy. Wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w określonym terminie spowoduje rozwiązanie

umowę i zwalnia Konsumenta z wszelkich zobowiązań umownych, z wyjątkiem kosztów związanych ze zwrotem towaru do Sprzedawcy. Oświadczenie należy wysłać na adres [email protected]

7.3. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru Sprzedającemu (o ile towar lub rzecz otrzymał) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wysłania pisemnej odmowy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia

otrzymania pisemnej odmowy Konsumenta i odbioru towaru, zwrócić Konsumentowi kwotę zapłaconą za towar do chwili odstąpienia od umowy. Sprzedawca nie jest uprawniony do zwrotu kwoty zapłaconej przez Konsumenta za produkt do czasu zwrotu towaru przez Konsumenta. Towary należy dostarczyć do sprzedawcy na adres Spilves iela 6, Ryga, LV-1055, Łotwa. Zwroty są dokonywane przy użyciu tych samych środków płatniczych, których Konsument użył w transakcji.

7.4. Zwracany towar należy dostarczyć do punktu sprzedaży Sprzedawcy. Jeżeli Konsument nie jest w stanie dostarczyć towaru do Sprzedawcy, możliwe jest zamówienie transportu w celu dostarczenia towaru z adresu wskazanego przez Konsumenta, co jest usługą odpłatną.

7.5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zachowanie jakości i bezpieczeństwa towaru w okresie korzystania z Prawa Odstąpienia od Umowy. Wykonując Prawo odstąpienia od umowy, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, jeżeli towar był używany w sposób sprzeczny z zasadą dobrej wiary,

w tym do celów innych niż stwierdzenie charakteru lub funkcjonowania towarów.

7.6. Zwracany towar powinien być kompletny.

7.7. Konsument nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w przypadkach, o których mowa w pkt 2.2 Regulaminu zawierania umów na odległość, w tym:

7.7.1. Cena Towaru jest uzależniona od wahań na rynku finansowym, na które Sprzedawca nie ma wpływu;

7.7.2. Towary zostały wyprodukowane zgodnie z instrukcjami Konsumenta (na specjalne zamówienie) lub są przedmiotami niezastąpionymi lub przeznaczonymi do celów zdrowotnych i higienicznych (na przykład produkty do pielęgnacji ciała i higieny) lub są łatwo psujące się lub mogą być szybko wykorzystane;

7.7.3. Konsument otworzył opakowanie nagrania audio lub wideo lub programu komputerowego.

8. Pozostałe warunki


8.1. Umowa zawarta na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą wchodzi w życie z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Kupującego i przesłania potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Kupującego (lub w inny sposób) i obowiązuje do czasu jego realizacji (zapłaty i dostawy), a w przypadku, o którym mowa w pkt. 5.1 niniejszego Regulaminu.

8.2. Strony ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone drugiej Stronie.

8.3. Informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych podanych przez Kupującego wskazane są w zakładce Polityka Prywatności Sklepu Internetowego.

8.4. Do stosunków prawnych Stron zastosowanie mają przepisy ustawowe i wykonawcze Republiki Łotewskiej. Spory między Stronami będą rozstrzygane w drodze wzajemnych negocjacji. Jeśli Strony nie osiągną porozumienia, spór zostanie rozpatrzony przez organ sądowy Republiki Łotewskiej.

organ sądowy Republiki Łotewskiej. Konsument ma prawo zwrócić się do Centrum Ochrony Praw Konsumenta.


9. Ważne informacje dla kupujących


9.1. Asortyment i ceny towarów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Producenci towarów mogą zmieniać specyfikacje towarów bez uprzedniego powiadomienia Sprzedającego. W opisie towarów wykorzystano informacje i zdjęcia dostarczone przez producenta.

9.2. Sprzedający uprzejmie prosi Kupującego o zgłaszanie wszelkich zauważalnych nieścisłości w opisie lub zdjęciu produktu, kontaktując się z konsultantami Działu Obsługi Klienta Sprzedającego pod numerem telefonu +371 66065710 lub e-mailem [email protected].
9.3. Wszystkie zdjęcia i opisy w Sklepie Internetowym są umieszczane w celu zapewnienia jak najdokładniejszych informacji o towarach. Zdjęcia i opisy danych towarów mogą nieznacznie różnić się od oferowanych towarów. W razie potrzeby, w celu doprecyzowania specyfikacji towaru i informacji go opisujących, przed dokonaniem zakupu towaru należy

skontaktować się z konsultantami Działu Obsługi Klienta Sprzedającego telefonicznie +371 66065710 lub mailowo [email protected].

10. Rozpatrywanie skarg i rozstrzyganie sporów


10.1. Reklamacje dotyczące dostępności lub jakości towarów należy składać drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] lub pisemnie. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, z przesłaniem odpowiedzi na adres kontaktowy wskazany w reklamacji.

W przypadku uznania reklamacji za bezzasadną i braku zgody Użytkownika na uznanie reklamacji za bezzasadną, Użytkownik uprawniony jest do skorzystania z alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów określonych w przepisach prawa poprzez złożenie do Sprzedawcy towaru pisemnego wniosku o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu, wskazując:

- Imię, nazwisko, dane kontaktowe;

- Datę złożenia wniosku;

- Istotę sporu, roszczenia i ich uzasadnienie.


Informacje o możliwościach pozasądowego rozstrzygania sporów i podmiotach rozstrzygających spory pozasądowo:

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze