|

Polityka prywatności

  • Privacy Policy

SIA "SILK PLASTER GROUP"

Polityka prywatności

Kontroler: SIA "SILK PLASTER GROUP"

nr rej. Nr 40103654825

zarejestrowana siedziba: Spilves Street 6, Ryga, LV-1055

adres strony głównej: tynkjaponski.pl 

numer telefonu: +371 66065710

e-mail: [email protected]

Celem Polityki Prywatności jest przekazanie klientom Administratora i innym osobom (podmiotom danych) informacji o sposobie przetwarzania ich danych osobowych.

Administrator zaświadcza, że wszystkie dane osobowe, które są przekazywane Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, i które są uzyskiwane przez samego Administratora, są przetwarzane zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 i innych aktów normatywnych Unii Europejskiej i Łotwy dotyczących ochrony danych.


Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich osób, których dane osobowe są przetwarzane przez SIA "SILK PLASTER GROUP" jako Administratora.

Cel przetwarzania danych osobowych, kategorie danych i podstawy prawne

Cel przetwarzania

Kategorie danych osobowych

Podstawy prawne

Świadczenie usług

imię, nazwisko, numer personalny lub dane urodzenia klienta (w celu wystawienia faktury, zawarcia umowy)

Rozporządzenie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) (zawarcie umowy, zobowiązanie prawne), Ustawa o podatku od towarów i usług sekcja 125

numer telefonu klienta, adres poczty elektronicznej (do komunikacji)

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (uzasadnione interesy)


imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail osób kontaktowych partnerów współpracy

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (uzasadnione interesy)

Poprawa jakości świadczonych usług, informowanie o usługach (wypełnianie formularza online)

imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail zgłaszającego

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (uzasadnione interesy)

Zawarcie umowy o pracę

imię, nazwisko, rok urodzenia, numer telefonu, specjalność, wykształcenie, doświadczenie zawodowe kandydata

Rozporządzenie art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadnione interesy), prawo pracy sekcje 33, 35, 36 i 38

Zapobieganie lub wykrywanie przestępstw w związku z ochroną mienia i zapewnieniem żywotnych interesów osób, w tym ochroną życia i zdrowia, ochroną, bezpieczeństwem, porządkiem i nadzorem nad procesem produkcyjnym

obraz wideo osoby znajdującej się w obszarze nadzoru wideo

Artykuł 9 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (uzasadnione interesy)

Kontrola i poprawa jakości usług

nagranie głosowe osoby dzwoniącej do kontrolera

Artykuł 9 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (uzasadnione interesy)


Dostęp do danych osobowych osoby, której dane dotyczą, mają:

1) Pracownicy Administratora w celu wykonywania obowiązków służbowych w wymaganym zakresie.

2) Osoba, której dane dotyczą, w odniesieniu do jej danych osobowych.

3) Organy ścigania, władze państwowe i miejskie w przypadkach określonych w aktach normatywnych.

4) Podmioty przetwarzające dane danej osoby zgodnie ze świadczoną usługą, przestrzegające obowiązków podmiotu przetwarzającego określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, w tym przestrzegania poufności i wykorzystywania danych wyłącznie w określonym celu.

Długość przechowywania danych


1) Okres przechowywania danych przetwarzanych zgodnie z aktami normatywnymi ustala się zgodnie z aktami normatywnymi regulującymi okres przechowywania danych.

2) Dane przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, są przechowywane zgodnie z celem przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą, lub do czasu żądania usunięcia tych danych przez osobę, której dane dotyczą.

3) Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora są przechowywane zgodnie z celem przetwarzania oraz do upływu terminu przewidzianego w przepisach prawa, w którym Administrator może zrealizować swoje prawnie uzasadnione interesy (np. zgłosić sprzeciw lub wnieść roszczenie do sądu).

4) Nagrania z monitoringu wizyjnego ze względu na specyfikę prowadzonej działalności przechowywane są przez okres 3 miesięcy. Po upływie tego okresu Administrator zapewnia całkowite usunięcie danych, jeśli nie zażądano ich wcześniej lub jeśli nie stwierdzono przestępstwa lub innych naruszeń bezpieczeństwa. Jeśli dane są wymagane z wyprzedzeniem przez właściwe organy państwowe lub miejskie lub jeśli stwierdzono naruszenia bezpieczeństwa, dane są przechowywane do momentu osiągnięcia odpowiedniego celu.


Bezpieczeństwo danych

Administrator zapewnia, że dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są przetwarzane z zachowaniem następujących zasad:

- zgodne z prawem i rzetelne przetwarzanie danych osobowych

- przetwarzanie danych wyłącznie w odpowiednich celach, które zostały wyjaśnione osobie, której dane dotyczą;

- minimalizacja danych (przetwarzanie tylko w wymaganej ilości);

- dokładność danych;

- przechowywanie danych tylko tak długo, jak jest to potrzebne do celów przetwarzania;

- bezpieczeństwo i poufność danych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymywania informacji o swoich danych osobowych znajdujących się w systemach informatycznych Administratora oraz żądania sprostowania niedokładnych informacji, zaprzestania ich przetwarzania lub ich zniszczenia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są potrzebne do celu, w jakim zostały zebrane.

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres SIA "SILK PLASTER GROUP", Spilves Street 6, Riga, LV-1055 lub w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: [email protected] . Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona najpóźniej w ciągu 30 dni.

Jednak dane osobowe, których przechowywanie jest określone w aktach normatywnych (księgowość, wystawione faktury, zawarte umowy itp.), mogą zostać usunięte wyłącznie zgodnie z wymogami aktów normatywnych.

Dostarczenie informacji wymaganych przez Administratora nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem otrzymania odpowiedniej usługi.

Administrator, na podstawie danych osobowych podanych przez osobę, której dane dotyczą, nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo poinformować o wszelkich naruszeniach niniejszej polityki prywatności.

Osoba, której dane dotyczą, jeśli uważa, że Administrator działał niezgodnie z prawem, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym obecnie w Republice Łotewskiej jest Data State Inspectorate, Blaumaņa Street 11/13, Riga, LV-1011.

Prawo do odwołania zgody osoby, której dane dotyczą

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, zostało rozpoczęte i odbywa się zgodnie ze zgodą osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

W przypadku cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą, przetwarzanie jej danych osobowych nie zostaje przerwane, jeżeli odbywa się na innej, zgodnej z prawem podstawie.

Pliki cookie

Pliki cookie to pliki tekstowe, które są umieszczane w przeglądarce komputera użytkownika strony głównej w celu usprawnienia działania strony głównej.

Administrator wykorzystuje następujące pliki cookie:

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc ("Google"). Google Analytics wykorzystuje "pliki cookie", pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, adres IP użytkownika zostanie skrócony w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z witryną i Internetem na rzecz operatora witryny.

Adres IP użytkownika przesyłany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, dostosowując oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku opcjonalnie nie można w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Możesz również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie na temat korzystania z witryny (w tym adresu IP) do Google i przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując następującą wtyczkę do przeglądarki, która jest dostępna pod poniższym linkiem. Aktualny link to http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Wtyczki społecznościowe Facebooka

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek społecznościowych ("Wtyczki") sieci społecznościowej facebook.com, która jest obsługiwana przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Wtyczki są oznaczone logo Facebooka lub słowami "Facebook Social Plugin".

Jeśli użytkownik wywoła stronę naszej witryny, która zawiera wtyczkę społecznościową, przeglądarka użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio z Facebooka do przeglądarki użytkownika i integrowana ze stroną internetową.

Poprzez integrację wtyczki Facebook otrzymuje informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny. Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać Twoją wizytę do Twojego konta na Facebooku. W przypadku interakcji z wtyczką, na przykład przycisku "Lubię to" lub pozostawienia komentarza, odpowiednie informacje z przeglądarki są przesyłane bezpośrednio do Facebooka i tam przechowywane.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, a także prawa użytkownika i opcje ustawień w celu ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności Facebooka.

Jeśli użytkownik nie chce, aby Facebook gromadził informacje o nim za pośrednictwem naszej witryny, musi wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej witryny.

Wtyczki YouTube (wideo)

Na tej stronie internetowej używane są wtyczki Youtube.de/Youtube.com - reprezentowane przez Google Inc. - obsługiwane przez Youtube, LLC, Cherry Ave., USA. W przypadku wywołania takiej strony internetowej naszej witryny, która jest wyposażona we wtyczki, nawiązywane jest połączenie z serwerami Youtube i wtyczką wyświetlaną przez powiadomienie przeglądarki w Internecie. W ten sposób na serwer Youtube przekazywana jest informacja o tym, którą z naszych stron internetowych odwiedził użytkownik. Czy jesteś w tym momencie zalogowany jako członek Youtube, Youtube przypisuje te informacje do Twoich kont osobistych na tej platformie? Podczas korzystania z tych wtyczek, takich jak kliknięcie / przycisk start filmu lub wysłanie komentarza, informacje te są powiązane na przykład z kontem użytkownika Youtube, czego można uniknąć jedynie poprzez wylogowanie się przed użyciem wtyczki. Aby uzyskać informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez platformę lub wtyczki, zapoznaj się z polityką prywatności: www.youtube.com

Yandex. Metrica

Ta strona internetowa korzysta z analityki internetowej Yandex. Metrica dostarczaną przez Yandex Oy Limited Company - Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finlandia (zwaną dalej "Yandex").

Yandex. Metrica używa "cookies", małych plików tekstowych umieszczanych na komputerach użytkowników w celu analizowania ich aktywności.

Informacje gromadzone przez pliki cookie nie ujawniają tożsamości użytkownika, ale mogą pomóc nam poprawić wydajność naszej witryny. Informacje o korzystaniu przez użytkownika z tej strony internetowej gromadzone przez pliki cookie będą przekazywane do Yandex i przechowywane na serwerze Yandex w UE i Federacji Rosyjskiej. Yandex będzie przetwarzać te informacje w celu oceny sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania dla nas raportów dotyczących działania naszej witryny oraz świadczenia innych usług. Yandex przetwarza te informacje zgodnie z Warunkami korzystania z usługi Yandex. Metrica.

Użytkownik może zrezygnować z plików cookie, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki. Można również użyć narzędzia https://yandex.com/support/metrika/general/opt-out.html . Może to jednak wpłynąć na niektóre funkcje witryny. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Yandex jego danych w powyższy sposób i w powyższych celach.

Zmiany w Polityce prywatności

Aby poprawić jakość przetwarzania danych, Administrator może od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę prywatności, umieszczając ją na tej stronie.

Administrator zaleca osobie, której dane dotyczą, regularne odwiedzanie tej sekcji strony głównej w celu zapoznania się z aktualnymi informacjami.